Upphandling av bergvärme

Planering och upphandling av bergvärme


Denna text är riktade till bostadsbolag och kommuner som funderar på att upphandla en bergvärmeanläggning och målsättningen är att belysa de största misstagen som görs i upphandlingarna i offentliga och privata sektorn.

Målsättningen med en investering i bergvärme är att man:
1. Spara pengar på uppvärmningskostnader
2. Göra ett mindre miljöavtryck för fastigheten genom att minska på utsläppen. 

Med en dålig upphandling så kan i värsta fall missa på båda målen och dessutom få en anläggning som inte fungerar.

Här nedan kommer vi utan att gå in på allt för noggrann detaljnivå förklara olika viktiga delmoment i upphandlingsprocessen samt förklara hur dessa påverkar anläggningens funktion samt hur man enklast hanterar dessa i upphandlingen.

Är billigaste bäst? 
Att göra en upphandling med enda villkor att billigaste offerten vinner och sedan lista några krav på tex energitäckning på XX% samt hur mycket värmeenergi som behövs kommer att resultera i att den som prutat mest på livslängd och verkningsgrad kommer att vinna offertrundan. Observera att energitäckningsgrad inte betyder att anläggningen skall vara kostnadseffektiv utan att man skall producera så mycket energi som möjligt med värmepumpen men värmepumpens verkningsgrad kan vara låg den förbrukar mycket köpt energi för att producera den del av total energin som kravet ställer. En annan nackdel med att göra en sådan upphandling är att man kommer att få in helt olika offerter som blir svåra att jämföra. Vilket leder till nästa fråga:

För att kunna klara allt tuffare byggtidtabeller så prefabricerar vi stora delar av det som ska installeras så att tiden vi är på byggplatsen blir så kort som möjligt.
Om ni som byggföretag ofta fungerar som grynderbyggare eller har väldigt liknande projekt så kan vi på Techeat vara med och utveckla konceptlösningar som passar just era behov och som gör ert arbete mera kostnadseffektivt.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Räkna ut hur mycket du kan spara!

Behöver vi anlita en konsult/planerare för att göra upphandlingarna?
Bergvärme är en stor investering, som består av många komponenter och saker som påverkar varandra, därför vill man oftast använda sig av en konsult för att göra upphandlingarna. Fördelen med att anlita en konsult för att göra upp noggranna planeringar för anläggningen är att man får mera jämförbara offerter.

Det man bör ta i beaktande om man anlitar en konsult är att konsulterna oftast inte känner till alla produktspecifika egenskaper. Samt en del konsulter är bra på värmepumpar och VVS-teknik medan andra konsulter känner till geoenergin och energifältens egenskaper och funktion, väldigt få konsulter känner till både värmepumpstekniken och geoenergin lika bra som en entreprenör som dagligen håller på med bergvärmeanläggningar.

En annan viktig sak att tänka på att konsulten inte har funktionsansvar för anläggningen på samma sätt som en entreprenör vid KVR-entreprenad, dessutom så desto noggrannare planering man har så desto mindre ansvar har entreprenören för anläggningens funktion. Detta gör att en felplanering kan orsaka väldigt stora problem och ingen som har ansvar för problemet.

Men om vi ställer krav på anläggningens årsverkningsgrad (SCOP), då får vi väl den bästa lösningen?
Ofta så förekommer det i upphandlingarna krav på verkningsgrad (COP) eller Årsverkningsgrad (SCOP), COP är här verkningsgraden på en anläggning vid en utgående temperatur på X och inkommande temperatur på X och är egentligen helt oväsentlig som jämförelsevärde fast många värmepumpsleverantörer vill köra ut att de har den bästa COPen. Så för att få ett bra jämförelsevärde så skall man använda sig av SCOP värdet som säger hur värmepumpen skall prestera under hela året dvs med olika temperaturer och varierande effekt och energibehov.

För att kunna fastställa det verkliga SCOP-värdet så behöver man ju veta hur mycket energi som anläggningen producerar samt hur mycket energi den förbrukar, detta gör att det krävs energi-mätare, dessa är en tilläggskostnad som direkt inte ger något mervärde till anläggningen men indirekt så får man bättre uppföljning och kan optimera driften på anläggningen samt att det underlättar eventuell felsökning i framtiden.

Hur mycket borrmetrar behövs?
Ofta så har man också i offertförfrågningarna valt att ange totala antalet borrmetrar som offerterna skall innehålla för att få mera jämförbara offerter. Genom att göra på detta sätt säkerställer man delvist en underdimensionering, men samtidigt så fråntar man väldigt mycket ansvar från entreprenören. En bättre verkningsgrad gör att värmepumpen behöver tillgång till mera gratis energi från berggrunden vilket betyder mera metrar. En korrekt dimensionering energifältet så skall göras baserat på energi- och effektbehov, verkningsgrad samt berggrundens geoenergiska egenskaper, samt göra en livscykelanalys på hur berggrunden påverkas av energiuttaget. Det betyder att varje olika värmepumpslösning med olika verkningsgrader behöver olika mängder borrhål baserat värmepumpens verkningsgrad. Energifältet är oftast 35-45% av totala kostnaden vilket gör att entreprenörerna oftast prutar på dessa för att få ner på kostnaderna, vilket gör att värmepumparna kommer att få sämre verkningsgrad efter några år när berggrunden blir kallare.

Behövs ett TRT-mätning?
Ett TRT-test med tillhörande livscykelanalys är alltid bra att göra för då säkerställer man att man garanterat får den behövda mängden energi från berget också under anläggningens hela livslängd. Dock är ett TRT-mättningen relativt dyrt och vi har tillgång till ganska bra berggrundskartor i Finland vilket gör att vi baserat på bergarten får ganska noggranna värden för att göra livscykelanalysen, och med att ta i beaktande viss säkerhet vid livscykelanalysen så kan man borra lite mera metrar istället för den kostnaden som motsvarar TRT-mätningen speciellt vid mindre anläggningar eftersom avvikelserna är ganska små. Vid större anläggningar med över 3-4000m borrning börjar bergartens specifika egenskaper ha en relativt stor inverkan och då lönar det sig att säkerställa att man har rätt borrmetrar för att anläggningen skall producera som planerat också under längre tid.

Sammanfattning
Billigaste är inte bäst utan billigaste är oftast lika med sämsta lösningen och oftast underdimensionerad vilket leder till högre uppvärmningskostnad. Som ägare och användare av anläggningen så vill ni också säkerställa en lägre driftskostnad och att anläggningen också fungerar i framtiden utan tilläggsinvesteringar. Genom att göra en smartare upphandling så kan ni säkerställa detta och ändå lätt jämföra vilka offerter som är den bästa för er.

Det är rekommenderat att använda sig av en sakkunnig konsult för att utreda följande saker för att göra upphandlingen: Fastighetens värmeenergi- och effektbehov, varmvattenenergi- och effektbehov samt framledningstemperaturer, dvs en nuläges behovsanalys. Genom att konsulten inte desto mera specificerar hur anläggningen skall utformas så förblir funktionsansvaret på entreprenören, dessutom kan ni använda konsulten för oberoende offertgenomgång vilket blir mera objektiv när konsulten inte har planerat själva anläggningen.

Genom att specificera dessa behov i förfrågningsunderlaget och binda det till en spargaranti så ger ni entreprenörerna möjlighet att välja den lösning som passar ert behov bäst medan ni ändå inte har tagit bort något planerings och funktionsansvar av entreprenören. Observera att en spargaranti förutsätter att ni har energimätning på förbrukad och producerad energi för anläggningen, samt att ni tex genom serviceavtal säkerställer att värmepumparna fungerar felfritt under garantitiden. Ett serviceavtal för en större fastighet skall minst innehålla 1 årligt besök, fjärrövervakning samt optimering och månatlig uppföljning på förbrukad och producerad energi och i offerten bör åtminstone 1 års serviceavtal ingå.

I offertförfrågan så bör man hänvisa till att man följer YSE98ans avtalsvillkor och att garantitiden är 24 månader, och på basen av det så kan det också vara befogat att offertens skall innehålla fjärrövervakning under hela garantitiden. Övriga garantier så som tex fabriksgarantier på värmepumparna är väldigt svåra att jämföra eftersom de alla har olika garantivillkor och hur mycket fabriksgarantin omfattar, så här är det oftast mera frågan om vilken värmepumpsleverantör som entreprenören har bästa samarbete med än vad leverantören lovar i sin marknadsföring.

Övriga villkor som offertförfrågan bör innehålla?


I offertförfrågan bör ni också specificera tex värmepumpens effekttäckning samt eventuell tilläggsenergiform (el/befintlig panna/Fjärrvärme etc.) så att alla räknar på samma grunder.

För att få jämförbara beräkningar på energifältet bör ni också specificera att energifältet skall dimensioneras enligt följande grunder i offert: till exempel max energiuttag/meter 95kWh/m lamdba 3,0 och 20m verkningsområde/energibrunn. Offerten skall innehålla tillägg och avdrag för borrmetrar och att slutligt antal borrmetrar korrigeras enligt en livscykelanalys och köldbärarvätskans årsmedeltemperatur skall hållas över +0°C efter 20 år.

Entreprenören skall före arbetet påbörjas uppvisa funktionsritningar och beskrivning, uppställningsritning, borrplan samt tryckfallsberäkningar och livscykelanalys för energifältet.

Offerterna skall innehålla nödvändiga markarbeten, men det lönar sig att fundera ifall man kräver att gårdsytan skall återställas till befintligt skick eller om man har planerat att inom snar framtid göra ändringar på gårdsplanen så kanske det lönar sig att endast ha grovåterställning i bergvärmeentreprenaden och anlita en expert på gårdsplaner att göra den slutliga återställningen av gårdsområden i en annan entreprenad.

Offerterna skall innehålla nödvändiga el- och automationsarbeten och vid behov ny undercentral för värmepumparna.  Beställaren ombesörjer att inkommande elkabel och anslutning är tillräcklig baserat på befintligt effektbehov och bergvärmeanläggningens effektbehov eftersom anslutningens storlek och anslutningsavgiften är en fråga mellan beställaren och elnätsägaren. Entreprenören skall ange effektbehovet i offerten, samt offerten bör innehålla eventuella markarbeten för ny matarkabel.

Utöver detta kan man också specificera tex vilka byggnadsarbeten som skall ingå, och att man i offertförfrågan skriver ut vilka utrymmen som finns till befogande för värmepumpsanläggningen och specificerar tex rivning av befintlig värmeanläggning och om värmefördelningsnätets cirkulationspumpar och styrventiler skall uppdateras.

Finns det husautomatik, skall värmepumpen uppkopplas till befintlig husautomatik, skall värmepumpen styra alla värmekurvor eller skall det skötas av överordnad automatik? Detta är saker som det lönar sig att specificera i offertförfrågan.

Genom att specificera offertförfrågan enligt ovanstående så säkerställer man att man får så jämförbara offerter som möjligt medan olika entreprenörer kan ha valt helt olika lösningar beroende på deras kunskap och erfarenhet. Så hur vet ni då vilken lösning som är den bästa för er?

Jämförelse av offerter
Som urvalskriterier så rekommenderar jag följande:

1.Lägsta pris30p
2.Bästa spargarantin (bästa verkningsgrad)25p
3.Lägsta kostnader för årsserviceavtal efter garantitid10p
4.Antalet borrmetrar20p
5.5st motsvarande referensobjekt under senaste 3 åren5p
6.Motsvarar offerten minst förfrågningsunderlaget10p
Maxpoäng100p

Dvs de olika kriterierna har olika vikt i jämförelsen och räknas enligt följande:
Lägsta pris/Entreprenörens pris*30p
Entreprenörens spargaranti/Bästa spargaranti * 25p
Lägsta servicekostnad/Entreprenörens pris *10p
Entreprenörens borrmetrar/Mest borrmetrar * 20p
Uppfyller entreprenören följande krav = 1 om de inte uppfyller kravet = 0
Entreprenörens referenser / Krav * 5p
Entreprenörens offert / krav * 10p

Motiveringen till följande är att kriterierna i punkt 1-3 är direkta kostnader, medan punkt 4 och 5 är kvalitet och hållbarhet, medan punkt 6 fungerar som straff ifall entreprenören försöker fuska sig till höga poäng genom att avvika från förfrågan och exkludera något ur offerten som medför tilläggskostnader för beställaren.

En jämförelsetabell kan se ut enligt följande:

Bästa anbud Entreprenör A Entreprenör B Entreprenör C
Villkor Jämförelse Anbud Poäng Anbud Poäng Anbud Poäng
Lägsta pris 150 000 € 158 000 € 28,5 150 000 € 30,0 165 000 € 27,3
Spar garanti 3,4 322,1 2,5 18,4 3,4 25,0
Serviceavtal 1 500 € 1 600 € 9,4 1 500 € 10,0 2 200 € 6,8 €
Borrmetrar 1 600 m 1 520 m 19,0 1 450 m 18,1 1 600 m 20,0
Referenser 1 1 5 1 5 1 5
Enligt förfrågan 1 1 10 1 10 1 10
Summa 100p 93,9p 91,5p 94,1p

Som ni ser så ger detta poängsystem mest poäng till den som hade dyraste offerten eftersom den offerten också hade bästa garanterad årskostnad samt bästa hållbarhet. Man kan själv välja hur viktigt man tycker de olika punkterna är men exemplet ovan lägger mycket vikt på hållbarhet och låga driftskostnader, tex en verkningsgrad på 3,4 istället på 2,5 ger nästan 30% lägre driftskostnad, vilket på så sätt uppväger att investeringen är dyrare. En entreprenör som känner till sina värmepumpar och deras funktion ger också oftast bättre spargaranti än en som är osäker på sina produkter.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Begär offert

More about Upphandling av bergvärme