Bergvärme för bostadsbolag

Stora fastigheter förbrukar mycket energi och när fjärvärmekostnaderna ökar söker allt fler fastighetsbolag förmånligare alternativ i form av värmepumpar. Fastighetsbolag kan öka sin energieffektivitet genom att välja geoenergi, alltså bergvärme. Det är en modern energiform med låga koldioxidutsläpp. Med tanke på miljön är geoenergi ett steg i rätt riktning, eftersom den minskar fastigheternas koldioxidavtryck betydligt. Tack vare lokal geoenergi kan du värma även stora fastigheter på ett ekologiskt och miljövänligt sätt, och dessutom hålla fastigheterna svala under sommaren.

TECHEATs garanti

” Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, monterar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar över allt vi gör för alla projekt.”

Begär offert

Vad är geoenergi?

Geoenergi, geotermisk energi, geovärme, geotermisk värme. Kärt barn har många namn, men det handlar om solenergi som är förnybar till 100% och som lagras naturligt i berg, mark och vatten. Energin kan sedan utvinnas ur berggrunden eller markens ytskikt. Enklare sagt kommer geoenergin ursprungligen från solvärme som lagrats i berggrunden. Det är lokalproducerad energi i sin bästa form!

Varför välja geoenergi?

Förutom den ekologiska och miljövänliga aspekten är geoenergi också en stabil och ekonomiskt lönsam lösning för både uppvärmning och kylning. Jämfört med andra energilösningar är geoenergin mer förutsägbar, även i stora fastigheter blir det är lättare att förutse energikostnaderna. Det bästa är att du genom att välja lokalproducerad geoenergi också är med och bidrar till att göra Finland mer oberoende när det gäller energi.

Med tanke på de allt tuffare kraven på energieffektivitet och de skärpta begränsningarna för utsläpp vore det dumt att inte utnyttja de möjligheter som gömmer sig i vår jord. Finländsk mark passar dessutom ypperligt för att utvinna geoenergi.
Genom att ta vara på denna dolda rikedom ser medborgarna till att landets energiproduktion blir mindre beroende av importerad kol, trä och olja från utlandet. Städer och kommuner i Finland kan uppnå en respektabel koldioxidneutral status. Tack vare förnybar, lokalproducerad geoenergi kan även stora fastigheter bidra till att förverkliga klimatstrategin för Finland och Europa.

Målsättningen med den är att minska den totala energiförbrukningen och öka användningen av förnybar energi. Energiindustrin har dessutom förutspått att fjärrvärmekostnaderna inte kommer att sjunka inom den närmaste framtiden eftersom behovet av nyinvesteringar är stort. Det här borde betyda att ett fastighetsbolag kan spara mycket pengar genom att investera i geoenergi, för att inte tala om det ökade värdet på fastigheten som uppnås genast efter installation.

Spara pengar och skapa stabilitet

De inbesparingar som nämnts här ovan brukar vara de mest avgörande argumenten för att välja geoenergi som uppvärmningsform för ett fastighetsbolag. Bostadsvederlag behöver i allmänhet inte höjas på grund av övergången till geoenergi. Vederlagen kan till och med sänkas eller så kan mellanskillnaden sparas för att täcka andra utgifter. Genom att investera i geoenergi kan den inbesparade summan efter återbetalningstiden användas till exempel för att täcka kommande reparationer och saneringar.

På det här sättet gör sig fastighetsbolaget oberoende av eventuella kostnadsökningar för fjärrvärme, och kan hålla bostadsvederlaget stabilt.
Om fastighetsbolaget vill spara ännu mera pengar lönar det sig att välja värmeåtervinning som ett komplement till geoenergin. Överskottsenergin tas till vara och leds, i stället för uteluft, till en bergvärmepump. Bergvärmepumpen kan i sin tur använda överskottsenergin för att producera värme för uppvärmningssystem eller bruksvatten.

Är du intresserad av ett gratis planeringspaket?

Vi erbjuder en rad olika planeringspaket, med hjälp av dessa planerar du enkelt ditt uppvärmningssystem. Bekanta dig och beställ.

Planeringspaket för bergvärme

Planering och upphandling av bergvärme

Här kan du läsa mer om upphandling av bergvärmeanläggningar och hur du undviker misstag som ofta görs.

Mer info om upphandlingsprocessen

Varmvattenbehov

Varmvattenbehovet är ofta svårt att bestämma i ett befintligt bostadshus om man inte råkar ha lägenhetsspecifik mätning på detta. Normalt räknar man att ca 40% av totala vattenmängden som används är varmvatten. I kalkylen bör både antalet bostäder och antalet inneboende tas i beaktande. När det handlar om fler än 20 lägenheter blir antalet inneboende mindre väsentligt för att avgöra storleken på varmvattenberedarna. Det som också är viktigt att beakta är ifall det finns varmvattencirkulation i huset och om varmvattencirkulationen används till att värma exempelvis handduksställningar eller liknande. Olika värmepumpsleverantörer har också olika lösningar för att producera varmvatten. Vi rekommenderar en lösning som inte kräver eltillsats för att producera varmvatten, eftersom en sådan lösning ger bättre verkningsgrad på hela anläggningen. En eventuell förvärmning av varmvattnet i arbetstanken kan förorsaka blandningar i tanken och man får då lägre framledningstemperaturer på värmesidan.

Fakta om värmeåtervinning:

 • På grund av den mekaniska ventilationen kommer en rätt stor mängd (redan betald) energi att föras ut via toppventilatorn. Den utgående ventilationsluften håller en temperatur på över 20 grader, vilket innebär att 30–40% av den köpta uppvärmningsenergin för fastigheten går till spillo.
 • Genom att ansluta ett system för värmeåtervinning till geoenergisystemet kan temperaturen på frånluften sänkas rejält från 20 grader till omkring 3–5 grader, vilket ger ännu större inbesparingar.
 • När två eller flera uppvärmningssätt kombineras på det här sättet kallas de hybridsystem. Moderna hybridsystem kan exempelvis utnyttja bergvärme och återvunnen frånluft i stället för olja, el och trä. Här kan du läsa mera om värmeåtervinning.

Möjliga förhinder

Normalt finns det inga hinder för en övergång till geoenergi och det är helt möjligt att lösgöra sig från fjärrvärme. I mycket få fall kan jordmånen vara opassande eller så kan den befintliga infrastrukturen förhindra installationen av ett geoenergisystem. Några estetiskt störande spår borde inte uppstå eftersom det endast är uppsamlingsbrunnarna som lämnar synliga.

Checklista för offerförfrågan:

 • Energibehov: fås från fjärrvärmeleverantören eller från t.ex. oljeförbrukningen.
 • Effektbehov: svår att få tag på men kan fås av en del fjärrvärmeleverantörer.
 • Framlednings och returtemperaturer?
 • Varmvattenbehov: total vattenförbrukning, varmvattencirkulation/handduksvärmare, totala antalet bostäder

 • Maxbelastning på elanslutning idag, och hur mycket går att öka belastningen? Elleverantören kan ge information.
 • Utrymme: var finns värmecentralen, hur ser gårdsplanen ut, var är elcentralen? Om värmecentralen är för liten, finns det andra alternativ eller är extern värmecentral ett alternativ?
 • Vilken effekttäckning behöver ni/vill ni ha? Är det skäl att diskutera igenom detta på bolagsstämman så att alla förstår vad det är frågan om?
 • Är det bästa lösning eller lägsta pris som är avgörande?

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärme räknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme”

Räkna ut hur mycket du kan spara!