Bergvärme

Bergvärme består av solenergi som lagras i marken och hämtas upp därifrån med hjälp av en köldbärarkrets. Köldbärarkretsen kan vara placerad i ett borrhål i berggrunden – en så kallad energibrunn eller installerad som en markslinga i till exempel en åker eller på sjöbotten. Värmepumpen hämtar den lågtempererade energin med köldbärarkretsen och höjer den med hjälp av kompressorteknik. En bergvärmepump hämtar alltså gratis energi från marken som den höjer temperaturen så att systemet levererar upp till +65C värme ut i husets vattenburna värmesystem. Solenergin som finns lagrad i marken är en miljövänlig källa till värme och dessutom gratis.

Bergvärme är förnybar energi

Värme-energi som har lagrats i jordmånen kallas allmänt för bergvärme. Det är förnybar energi, vars källa är solens strålning eller geotermisk energi som finns i jorden. Bergvärme utnyttjas för att värma byggnader och dess bruksvatten genom att styra värmen från en energibrunn till en bergvärmepump som styr den vidare till värmesystemet. Ett bergvärmesystem är oftast mest lönsamt i byggnader med hög energiförbrukning. Därför passar bergvärme i synnerhet till företags- och industrifastigheter samt rad- och höghus.

Bergvärme kan tas i bruk både i saneringsobjekt och nybyggen. Effekten på bergvärmepumpen och energibrunnens djup beror på byggnadens energibehov och därför dimensioneras ett bergvärmesystem alltid enligt projekt. Stora fastigheter med större energibehov behöver flera bergvärmepumpar i en så kallad pumpcentral för att producera en garanterad funktionalitet.

Fördelar med bergvärme

  • Spara upp till 70% i uppvärmningskostnader
  • Miljövänlig och energieffektiv.
  • Finland har bundit sig enligt ett EU-direktiv att öka användningen av förnybar energi till år 2020.
  • Samma energi för att kyla ner fastigheten.

TECHEATs garanti

” Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, monterar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar över allt vi gör för alla projekt.”

Vad kostar bergvärme? Priset på bergvärme vid energisanering

Det slutliga priset utgörs av flera olika faktorer som är unika från fall till fall. Ifall huset redan har ett vattenburet värmesystem behöver man endast ha en bergvärmepump och en energibrunn för att ersätta den gamla värmepannan. En bergvärmepump kostar färdig installerad mellan 8 500 och 11 000 € beroende på tillverkare behovet av varmvatten. Energibrunnen kostar mellan 4500 och 6500 € inklusive installation av markslangar till det tekniska utrymmet. Kostnaden för hela installationen blir ungefär 13 000 – 17 500 € för en bergvärmeanläggningen som levereras som en nyckel-i-hand-lösning. Ifall huset saknar vattenburen värmefördelning blir man också tvungen att installera ett sådant system. Den enklaste lösningen på detta är en ny batterilinje i hela huset. Kostnaden för att installera en vattenburen batterilinje ligger på ungefär 9 000 – 16 000 €, beroende på husets utformning och storlek.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Räkna ut hur mycket du kan spara!
https://www.youtube.com/watch?v=lKRNzr484Xg

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Begär offert
Vad är bergvärme?

Bergvärme är förnybar energi från solen som lagrats i berget, jordmånen eller vattnet. Bergvärme är en jämn och säker energikälla året runt. Bergvärmeanläggningen tar tillvara solenergin från berggrunden och använder den för att värma fastigheten samt varmvattnet.

Bergvärme är dyrt och förbrukar mycket el?

Bergvärme är en lönsam investering. Bergvärmepumpen förbrukar ca 40% av de producerade energin och anläggningens återbetalningstid är ofta 5-10 år, beroende av tidigare värmekällans energipris.

Vi har köpt ett huspaket där bergvärmepumpen ingår i paketet, vad bör vi veta om bergvärme?

Det är bra att kontrollera att värmepumpen är korrekt dimensionerad för just ert hus. Man bör tänka på att husförsäljaren inte alltid har tillräckligt med kunskap om bergvärme. De värmepumpar som hör till huspaketen är oftast de billigaste varianterna, vilket betyder att tilläggsutrustningen är begränsad och deras verkningsgrad inte alltid den bästa.

Bergvärme fungerar inte i ett gammalt hus med radiatorer?

Med en modern värmepump så kan vi producera +68C, det vill säga de fungerar också i gamla hus med radiatorer.

Bergvärmepumpens verkningsgrad är så bra att vi inte behöver borra så djupt borrhål.

Ju bättre verkningsgrad värmepumpen har desto mera energi behöver den också från berggrunden, det vill säga då behöver vi också borra djupare energibrunn.

Man kan endast byta till bergvärme under sommaren när man inte behöver värme?

Vid installationen av värmepumpen är värmeavbrottet så kort att bytet kan också göras vintertid. Vid behov kan man också producera värme med en tillfällig lösning under tiden för bytet.

Räcker varmvattnet till med bergvärme?

När bergvärmesystemet planeras korrekt, så räcker också varmvattnet. Ifall huset har stort varmvattenbehov så kan man installera en större extern 300/500L varmvattenberedare, eller en mindre 100L spetsberedare som tillägg till den inbyggda 180L inbyggda beredaren. Den inbyggda 180L beredaren producerar ca 240L +40C duschvatten.

Bergvärmens återbetalningstid är längre än värmepumpens livslängd.

Bergvärmens återbetalningstid är ca 5-10år i egnahemshus. Anläggningens livslängd är över 20år och energibrunnens livslängd över 50år.

Bergvärme fungerar inte i stora fastigheter.

Bergvärme fungerar i alla storlekar på fastigheter. Desto större fastighet, desto viktigare är också en korrekt planering. En stor energiförbrukning ger också stora besparingar.

En luftvattenvärmepump är bättre än bergvärme för investeringen är mindre och det behövs ingen energibrunn.

Luftvattenvärmepumpen är billigare att köpa men i långa loppet så blir bergvärme förmånligare, eftersom den har lägre brukskostnader och längre livslängd.

Får vi en billigare bergvärmelösning om vi köper värmepumpen och energibrunnen var för sig?

Att köpa bergvärmeanläggningen som helhet av en expert på bergvärmeanläggningar blir förmånligare än att dela upp projektet. Genom att köpa allt av en leverantör så säkerställer man också att anläggningens olika delar också fungerar ihop.

I hurudana hus kan man installera bergvärme?

Bergvärme kan monteras i alla hus, där det finns ett vattenburet värmefördelningsnät och där borrning av energibrunn är tillåtet.

Grannen köpte bergvärme till det här priset, varför är vår anläggning såhär dyr?

Bergvärmeanläggningens totalpris beror på värmeenergibehovet, samt vilka tillbehör man väljer. Så även fast husen är nästan lika stora så kan investeringen vara nästan hälften billigare om man inte väljer tillbehör och energianvändningen är ekonomisk.

Hur får vi värme till huset när energibrunnens temperatur är bara +5C

Köldbärartemperaturen som går ut från värmepumpen är ca +0C, och värms upp 3-4 grader i borrhålet. Från den uppvärmda vätskan flyttas värmen till köldmediet i kompressorkretsen med en värmeväxlare, där köldmediet förgasas. Gasen komprimeras med en kompressor, så att dess temperatur stiger till ca +100 grader. Från den varma gasen flyttas värmen till värmesystemet med en värmeväxlare.

Vi har redan en luftvärmepump som sköter en del av uppvärmningen så vi behöver inte så stor bergvärmepump.

Ifall det finns tex en oljepanna i huset och man har kompletterat med en luftvärmepump för att minska på oljeförbrukningen och ni nu önskar byta från oljeeldning till bergvärme. I sådant fall så skall bergvärmedimensioneringen göras med den oljeförbrukning som ni hade innan installationen av luftvärmepumpen, eller så skall det på annat sätt ta i beaktande den gratisenergi som luftvärmepumpen producerar. Annars så blir dimensioneringen fel gjord och värmeeffekten räcker inte till. Bergvärmens verkningsgrad är också bättre än luftvärmepumpens och därför är den bättre att använda den till uppvärmningen, medan den befintliga luftvärmepumpen kan användas till kylning.

Hur flyttas värmen i ett bergvärmesystem?

Värmen flyttas från marken med en köldbärarkrets varifrån den flyttas med värmeväxlare och kompressorteknik till värmekretsen och varmvattnet.

Hur djup energibrunn behöver vi?

Energibrunnens djup bestäms av energibehovet samt värmepumpens verkningsgrad. Desto större energibehov och bättre verkningsgrad desto djupare energibrunn behövs.

Hur mycket el förbrukar bergvärme?

Bergvärme förbrukar ca 30-40% el av den totala energin den producerar.

Vad är bästa bergvärmepumpen?

Den bästa värmepumpen bestäms skilt för varje hus. Det vill säga husets behov och de inneboendes önskemål bestämmer vilket som är bästa bergvärmelösning för Er.

Hur mycket kostar bergvärme till ett egnahemshus?

Bergvärmeanläggningens pris varierar mellan 15000-30000€ beroende på energibehov och hur mycket tillbehör man väljer.