Byte av värmepump

En värmepump är byggd för att leverera värme och varmvatten till ert hem under många år. Tyvärr är värmepumpen som alla annan teknik inte evighetsmaskiner utan dessa slits ut och måste uppdateras med jämna mellanrum. Värmepumpens livslängd beror på många olika faktorer och omständigheter här kommer vi att presentera några av dem och deras påverkan på värmepumpens livslängd, samt rekommenderade åtgärder i olika faser av värmepumpens livscykel.

Värmepumpar

När lönar det sig att byta värmepump?

Mindre reparationer som tex byte av cirkulationspumpar eller ventiler lönar det sig oftast att göra utan att byta hela värmepumpen också i slutet av värmepumpens livscykel. Om värmepumpen i övrigt är rätt dimensionerad och monterad så lönar det sig också att byta på kompressorn eller reparera kylkretsen under största delen av värmepumpens livscykel. Beroende på vilken typ av värmepump ni har så kan det löna sig att byta till en annan typ av värmepump när den gamla värmepumpen säger upp kontraktet för att få bättre verkningsgrad och längre livslängd på den nya värmepumpen. Utvecklingen av värmepumpstekniken går framåt med rasande fart och detta betyder att en nyare värmepump också har bättre verkningsgrad vilket man kan behöva beakta med befintlig energikälla.

Olika faktorer som påverkar värmepumpens livslängd

Beroende på energikällan och dess temperaturer så belastas värmepumpens kompressor olika. Desto kallare energikälla desto mera belastas värmepumpens kompressor. Tänk dig en luftvattenvärmepump som hämtar energin från uteluften som kan vara – 20 grader vintertid eller en frånluftsvärmepump där energikällan är konstant ca +20 grader, bergvärmepumpens energikälla är också konstant ca +2-+7 grader ifall borrhålet är rätt dimensionerat.

En frekvensstyrd (invertter) värmepump ger en mjukare gång med mindre start och stop vilket gör att fast värmepumpen får mera gångtimmar per år så kommer den att hålla längre, jämför tex med att köra en bil i stadsmiljö eller landsvägskörning.

Desto högre del av husets effektbehov som kompressorn klarar av att producera så desto bättre livslängd kommer värmepumpen att ha speciellt med en invertter värmepump. Med en ON/OFF värmepump så kan en för hög effekttäckning ha en negativ effekt på livslängden om värmepumpen får för korta gångtider dvs. väldigt många start och stopp belastar också värmepumpen i onödan.

Detta säger ju sig själv att en korrekt dimensionerad värmepump kommer att må bättre och på så sätt blir livslängden längre. Värmepumpen och energikällan skall vara dimensionerad så att de passar ihop och det lönar sig inte att vare sig över- eller underdimensionera värmepumpen och energikällan eftersom båda alternativen oftast medför en kortare livslängd.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump har oftast en ganska liten effekttäckningsgrad, samt att den hämtar energin från frånluften i huset dvs energikällan är begränsad till luftbytet, detta gör att en större kompressor oftast inte ger bättre verkningsgrad eftersom den inte kan hämta mera gratis energi från energikällan. På grund av detta är en normal livslängd på en frånluftsvärmepump är ca 7-12år och efter det är kompressorn slutkörd. Att byta kompressor eller att byta till en ny motsvarande värmepump är nästan lika dyrt och byter man bara kompressor är ju övriga tekniken i värmepumpen och ventilationsaggregatet ändå gammal och kommer att kräva uppdateringar inom kort. Därför lönar det sig att byta hela värmepumpen om kompressorn ger upp efter 6-7 år. Ett alternativ till en ny frånluftsvärmepump är att installera bergvärme med ett frånluftsaggregat som på så sätt återvinner energin från frånluften och laddar överskottsenergin i borrhålet vilket gör att man får bättre verkningsgrad på bergvärmepumpen. En bergvärmepump har betydligt bättre verkningsgrad än en frånluftsvärmepump vilket gör att man kommer att spara på uppvärmningskostnaderna efter installationen.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Luftvattenvärmepump

Luftvärmepumpen hämtar energin från uteluften vilket gör att kompressorn belastas hårt vintertid, dessutom är de flesta äldre luftvärmepumpar dimensionerade för att fungera tillsammans med en olje- eller vedpanna vilket gör att de har ganska låg effekttäckningsgrad. Detta gör att luftvärmepumpens livslängd är ca 10–15 år. Att uppdatera till en effektivare värmepump medför också ofta att värmepannans behov minskar vilket gör att slitaget på denna blir hårdare när den står oanvänd en större del av året och man kan bli tvungen att byta ut värmepannan inom kort. En bergvärmepump har bättre verkningsgrad och längre livslängd än en luftvattenvärmepump, dessutom är de betydligt underhållsfriare än en luftvattenvärmepump kombinerat men en värmepanna. Med detta i beaktande så kan det löna sig att byta till en bergvärmepump när den gamla luftvärmepumpen ger upp. 

Bergvärmepump

En rätt dimensionerad bergvärmepump och energibrunn har en livslängd på ca 15-20år, tyvärr så är de flesta värmepumparna som installerades för 15 år sedan en lite för grund energibrunn och för liten kompressor, vilket gör att deras livslängd förkortas. Att byta till en ny värmepump med frekvenstyrd kompressor är oftast vettigaste alternativet, dock bör man kolla att energibrunnen är tillräckligt djup. En nyare bergvärmepump har också bättre verkningsgrad vilket betyder att den behöver lite mera borrmetrar än den gamla. Om energibrunnens temperaturer annars är okej så kan man ändå installera en större invertervärmepump eftersom denna kommer att begränsa effekten på kompressorn för att undvika att borrhålet blir för kallt. Dessutom kan man återladda borrhålet sommartid tex genom att installera fri kyla och på så sätt få ett svalt och skönt inomhusklimat och samtidigt öka verkningsgraden på värmepumpen. Om energibrunnen är allt för grund så kan man också enkelt kompletterings borra och koppla ihop med det befintliga borrhålet för att ändå dra nytta av det.

.