Bergvärmebrunn eller energibrunn

Rätt dimension och val av rätt bergvärmepump beräknas från hushållets totala energibehov för uppvärmningen. Saker som man beaktar i beräkningen är bl.a. husets tidigare energibehov ifall det är frågan om byte från ett annat system, antalet personer i hushållet, varmvattenförbrukningen samt husets byggnadsår. Vi på TECHEAT räknar också med hur mycket energi vi kommer att få ur energibrunnen utifrån data vi samlat från olika platser runtom i Finland. T.ex. i Lappland där det är kallare krävs det ett litet djupare borrhål.

Borrbrunn eller energibrunn?

Det vanligaste sättet att hämta upp energi från marken är genom en borrbrunn som man monterar en kollektor i. En borrbrunn som används för detta ändamål kallas oftast energibrunn.

Vilka är fördelarna med en energibrunn?

Om vi jämför med till exempel en markslinga är fördelarna med en energibrunn många. En av de främsta fördelarna är driftsäkerheten. En energibrunn tar även mindre utrymme än markslinga. Dessutom är en rätt dimensionerad energibrunn i princip en oändlig källa till energi.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Utrymmeskrav vid borrning av en energibrunn?

Borrningen utförs med en borrigg och tryckluftsdriven sänkhammare. En praktisk sak man behöver tänka på om man vill låta borra en energibrunn är att entreprenören behöver komma in på tomten med ett relativt utrymmeskrävande maskineri.

Själva borrningen kräver en stor kompressor som är monterad på en lastbil. Lastbilen är vanligen runt 13 meter lång och väger ungefär 30 ton. Kompressorlastbilen kan vid behov placeras cirka 40 meter från borrplatsen. Borriggen väger vanligtvis runt åtta ton och den behöver en tre meter bred väg fram till borrplatsen samt ungefär fem meter arbetsutrymme kring själva borrhålet.

Vid borrningen behöver man också en container för uppsamling av borravfallet. Containern kan placeras cirka 20 meter från borrplatsen och kommer att väga runt tio ton efter att borrningen är klar. Då man borrar kan det även komma vatten från borrhålet, vattnet behöver pumpas ut ur containern innan man hämtar den. Vattnet är inte skadligt för miljön, men det innehåller små stenpartiklar vilket gör det lite grått till färgen. Det rekommenderas att vattnet pumpas ut i ett dike med bra avrinning och inte direkt till kommunens avloppsnät, eftersom stenpartiklarna kan orsaka skador eller stockningar.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Frågor om bergvärme som ofta ställs

Då man planerar var man ska placera borrhålet eller borrhålen är det skäl att tänka på att varje energibrunn har ett arbetsområde på ca 15-20 meter i diameter. Man bör alltså placera borrhålen så att de inte påverkar eventuella tomtgrannars bergvärmeanläggningar och om man borrar flera borrhål bör de placeras så att de inte stjäl energi från varandra.

Ingångshålen bör placeras minst sju meter från varandra och sen kan man luta borrhålen ifrån varandra. De flesta kommuner rekommenderar att man skall hålla sig åtta meter innanför tomtgränsen, med undantag mot kommunala vägar eller grönområden där avståndet kan vara mindre. Man bör även hålla sig minst fem meter från avlopps eller vattenledningar. Avståndet från husgrunden rekommenderas också vara minst fem meter ifall huset har en källare. Ifall huset inte har källare kan man placera borrhålet så nära som 3 meter från huset. Om det finns en borrad vattenbrunn i området så bör avståndet till denna vara minst 30 meter.

Innan borrningen är det viktigt att alla lov från byggnadstillsynsverket är i skick. Det är också viktigt att borrhålets plats är bestämt och att borr-riggen kommer fram till platsen. Borr-riggen är ca 1,5 meter bred. Själva brunnen är ett litet hål i marken som får en plasthatt på sig, den tar alltså inte upp mycket utrymme.

Hos borrbrunnar där man har ett eller två borrhål sammankopplade ligger meterpriset vanligtvis på runt 30-35 euro, då ingår borrning, kollektorslang och markslang in till det tekniska utrymmet. Har man behov av ett större energifält blir kostnaden lite högre. Priset stiger eftersom ett system med flera borrhål kräver betydligt mera markarbete. Ett ungefärligt meterpris för större energifält är 35-40 euro, då ingår även sammankopplingen av brunnarna. Utöver dessa kostnader så kan det ännu tillkomma kostnader för till exempel foderrörsdrivning eller extra hantering av det avfall som uppstår vid borrningen.

I installationen av energibrunnen ingår allt från hjälp med placering av borrhål till undanstädning av borrkax (speciellt viktigt vid renoveringsprojekt och i tätorten). Från borrföretaget kan du beställa en skräddarsydd container som samlar upp borrkaxet. De moderna borr-riggarna lämnar nästan inga spår på en hård gräsmatta, är det en mjuk gårdsplan kan det lämna spår i marken. I en energibrunn ingår också foderrör, kollektorslang och kollektorvätska.

.

Det aktiva borrhålet börjar vid grundvattennivån alltså den del som kollektorslangen kommer att ligga i vatten. Nivån till grundvattnet varierar från plats till plats och är också beroende av hur mycket det har regnat.

.

Från energibrunnen gräver man en ca 1,5 meter djup fåra till det tekniska utrymmet. I väggen görs en genomföring för slangen där värmepumpen skall installeras. Slangen som kommer mellan bergvärmepumpen och energibrunnen är isolerad för att den inte skall frysa sönder. Till större projekt där det behövs flera energibrunnar kopplar man ihop brunnarna i en eller flera kopplingsbrunnar varifrån man drar slangarna in till värmepumpscentralen.

Man bör aldrig borra ett grundare borrhål än vad som bergvärmeleverantören rekommenderar. Ett grundare hål än vad som dimensionerats gör att energibrunnen inte kommer att kunna leverera den mängd energi som behövs för att bergvärmepumpen skall fungera bra och det kan uppstå risk för frysning i hålet.

Det går däremot att borra ett djupare hål, men det är inte nödvändigt för att bergvärmepumpen skall fungera som den borde. Däremot brukar vi rekommendera att borrhålets djup ökas med ca 20–25% jämfört med standardvärde, då bergvärmepumpen skall ingå i ett s.k. lågtemperatursystem (exempelvis golvvärme). I dessa system arbetar värmepumpen effektivare vilket innebär ett större energiuttag ur borrhålet vilket i sin tur måste kompenseras med ett djupare borrhål.

.

Borrhålets djup beräknas utifrån vilken storlek på bergvärmepump som väljs. Borrhålen varierar mellan 150-300 meter utifrån vilket energibehov man har, men normala djup för ett egnahemshus på 200 kvadratmeter är runt 190-230 meter. Det finns dock många olika faktorer som spelar in på djupet, bland annat hur långt man måste borra innan man når berggrunden. Avståndet till berggrunden varierar beroende på var i landet huset finns. Det maximala djupet som man borrar till i normala fall är runt 300 meter. Behövs det ett djupare hål ännu efter 300 meter är det brukligt att man i stället borrar flera hål som man parallellkopplar till ett energifält som motsvarar det behov huset har. Ifall det inte går att borra flera hål, till exempel om det är väldigt lite utrymme att borra på, så kan man nog borra djupare än 300 meter, men då behöver man gå upp i dimension på kollektorslangen samt säkerställa sig om att köldbärarpumpen klarar av tryckfallet som uppstår i kollektorkretsen.

TECHEAT har ett nära samarbete med ett av Finlands största borrföretag för bergvärme, GeoDrill. GeoDrill utför borrningar i hela landet. Se företagets referenskarta över utförda bergvärmeborrningar här på GeoDrills sida.

I normala förhållanden tar det endast en dag att borra ett borrhål och installera kollektorslangen för bergvärme till ett normalstort egnahemshus.

Kollektorslangen innehåller en frostskyddad kollektorvätska (brine) som förhindrar förfrysning. Ofta används en blandning av vatten och 30 % etanol men det förekommer också andra blandningar. I anläggningar med solfångare bör inte etanol användas.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Bergvärmebrunn eller energibrunn