Luft-vatten värmepump

I en luft-vattenvärmepump förflyttas värmeenergin med hjälp av en extern och en intern enhet in i husets vattenburna värmesystem. Husets innetemperatur kan justeras genom att förflytta luft inifrån ut och vid behov kan cirkulationen styras tvärtom för att göra det svalare inomhus. Med hjälp av glykol kan det elektromekaniska arbetet i luft-vattenvärmepumpens kompressor omvandlas mellan två celler och förflyttas antingen till värmesystemet eller ventilationen.

När glykolen förändras från vätska till ånga i kompressorn, binder den kraftigt värme till sig och när ångan kondenseras i nerkylaren frigörs värme. Vid behov kan pumpens kompressor också användas för att värma bruksvatten, men i detta fall behövs elektriska motstånd för att höja vattentemperaturen upp till cirka 50 grader.

En luft-/vattenvärmepump (eller uteluft-/vattenvärmepump) är en uppvärmningslösning som utnyttjar den senaste tekniken inom värmepumpsbaserade uppvärmningssystem. Luft-/vattenvärmepumpen är planerad för fastigheter med ett vattenburet uppvärmningssystem. Valet faller oftast på en luft-/vattenvärmepump i fastigheter där det inte är lönsamt eller ens möjligt att installera ett bergvärmesystem på grund av tomtens begränsningar.

Den här lösningen kan ersätta ett tidigare uppvärmningssystem eller också fungera som en hybridlösning. Då kopplas luft-/vattenvärmepumpen ihop med en befintlig värmekälla (t.ex. en oljepanna) och samverkar med den. I det här fallet värms huset med oljepanna under den kallaste vintertiden och däremellan fungerar oljepannan som komplement till luft-/vattenvärmepumpen.

Uteluft-/vattenvärmepumpen är en bra lösning på en tomt där det inte går att borra en energibrunn eller gräva så mycket som ett vågrätt markvärmesystem kräver. En luft/vattenvärmepump tar sin energi från den omgivande luften och därför behövs varken energibrunn eller kollektorslang. Det är också förklaringen till att anskaffningspriset är lägre än för bergvärme. Hur stor investering som krävs varierar från fall till fall, men för typiska småhus ligger priset för ett färdiginstallerat system vanligen mellan 7000 och 13000 euro. Jämfört med bergvärme ger luft-/vattenvärmepumpen betydligt mindre gratisenergi under ett år, vilket också är värt att ta i beaktande.

De flesta luft-/vattenvärmepumpar som finns på marknaden är invertermodeller, där du kan justera den producerade uppvärmningseffekten genom att reglera varvtalet på kompressorn. Tack vare varvtalsstyrningen kan värmepumpen producera rätt mängd värmeenergi i huset. Inverterstyrning förbättrar verkningsgraden, förlänger kompressorns livslängd och ger låga startströmmar (då en vanlig kompressor startar kan det ibland blinka till i lamporna i huset, men den risken minimeras med inverterstyrning).

Värmepumpar

Olika typer av uteluft-/vattenvärmepumpar

(I huvudsak två olika typer: anläggningar med split- och monoblockteknik)

I Split-anläggningar är kylaggregatet är uppdelat i två olika delar, en inomhus- och en utomhusenhet. Mellan dessa cirkulerar ett köldmedium.

I Monoblock-anläggningar finns all teknik i utomhusenheten. Det är endast vatten som cirkulerar mellan utomhusenheten och varmvattenberedaren som finns inomhus. En Monoblock-anläggning kan kopplas direkt till ett befintligt uppvärmningssystem, och till exempel fungera som komplement till en oljepanna.

Förutom dessa finns det luft-/vattenvärmepumpar på marknaden, som i sin helhet installeras inomhus. Öppningarna för luftintag och frånluft görs då i tak eller väggar och hela anläggningen med sina beredare placeras inomhus. Väljer du en sådan lösning är det mycket viktigt att följa tillverkarens anvisningar för installation.

Värme från luft till vatten

En uteluft-/vattenvärmepump är med andra ord ett uppvärmningssystem, som tar värmeenergi från uteluften på samma sätt som luftvärmepumpen. Skillnaden är att luft-/vattenvärmepumpen överför den samlade värmeenergin till ett vattenburet system och inte till luften, som luftvärmepumpen gör. Värmeenergin fås alltså från uteluften och transporteras till bruksvattenberedaren. Därifrån överförs bruksvattnet via det vattenburna uppvärmningssystemet ut i fastigheten. Tack vare en luft-/vattenvärmepump får du förmånlig energi från uteluften som du kan använda för uppvärmning av fastigheten, och med hjälp av en kompressor kan du värma bruksvatten upp till +50 °C. Den resterande uppvärmningen som krävs kan till exempel göras med elpatron.

En luft-/vattenvärmepump fungerar enligt samma princip som andra värmepumpar, alltså med två värmeväxlare: en förångare och en kondensor. En luft-/vattenvärmepump kan tillgodose hela husets värmebehov, men under kallare perioder behövs ett reservsystem.

.

Installation

Installationen av en uteluft-/vattenvärmepump kräver yrkeskunskap eftersom det är viktigt att pumpens dimensioneras, placeras och installeras på rätt sätt. Då fungerar pumpen optimalt vilket också maximerar dess livslängd. För att kunna spara energi är det oerhört viktigt att dimensioneringen av pumpen blir rätt. Om luft-/vattenvärmepumpens effekt är för låg i förhållande till fastigheten, kan elpatronens andel av årsförbrukningen bli onödigt hög trots att själva anläggningen har en hög verkningsgrad.

En hög temperatur på framledningsvattnet sänker luft-/vattenvärmepumpens effekt och verkningsgrad. Därför är det mer lämpligt att kombinera en luft-/vattenvärmepump med ett golvvärmesystem än med ett radiatorsystem. De flesta luft-/vattenvärmepumparna har svårt att leverera vattentemperaturer på över 50 grader för uppvärmning och bruksvatten.

Bruksvattentemperaturen måste vara högre än 50 grader, och under en del av året gäller det även temperaturen i radiatorerna. Under den perioden måste temperaturen höjas, och det görs oftast med hjälp av en elpatron i vattenberedaren. Moderna värmepumpar kan i bästa fall sänka kostnaderna för uppvärmning med 60%. Pumpen kan antingen ersätta el-/eller oljeuppvärmning eller installeras som en kompletterande värmekälla till någon dessa.

Det finns också modeller med två kompressorer. Båda kompressorerna har en egen inomhusmodul, vilket innebär att kompressorernas effekt kan utnyttjas maximalt. Denna modell kan leverera vattentemperaturer på över 70 grader.

När utetemperaturen sjunker, minskar mängden värmeenergi som luft-/vattenvärmepumpen kan producera och pumpens verkningsgrad sjunker. En bra minnesregel är att värmepumpen ger 50% lägre effekt vid -20 grader än vid  +7 grader, och det är just för en utetemperatur på + 7 grader som effekten för en luftvärmepump brukar anges enligt standarden EN14511. När en värmepump ska väljas och dimensioneras för en fastighet utgår man från följande faktorer: fastighetens årliga energibehov och toppeffektbehov, både när det gäller uppvärmning och produktion av bruksvatten. Teknologin för värmepumpar utvecklas hela tiden och nuförtiden finns det lösningar på marknaden som når ännu lägre temperaturer.

Vid en utetemperatur på – 20 grader har en modern luft-/vattenvärmepump av hög kvalitet en verkningsgrad på cirka 1,4-1,8 för golvuppvärmning, när smältperioderna är beaktadeI förhållanden där temperaturen i radiatorerna är som högst, eller där värmepumpen är gammal eller ineffektiv i kyla, kan verkningsgraden under sträng kyla sjunka ända ner till samma nivå som för eluppvärmning. Det kan vara stora skillnader i effektivitet mellan olika anläggningar. Det är viktigt att komma ihåg att en luft-/vattenvärmepump stänger av sig själv när det blir riktigt kallt. Därför måste anläggningens elpatron (eller annan kompletterande värmekälla) ha en effekt som är minst lika stor som fastighetens toppeffektbehov för uppvärmning och bruksvatten.

Eftersom luft-/vattenvärmepumpen producerar minst energi när behovet är som störst, behöver systemet ha en kompletterande värmekälla som dimensionerats för att kunna täcka det totala energibehovet. I allmänhet används värmepumpens egen elpatron som reservsystem för att täcka energibehovet under den kallaste perioden. Om det finns en eldstad i fastigheten är vedeldning också ett effektivt sätt att sänka behovet av köpt energi under vintern.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”