Värmeåtervinning

Med ventilationsåtervinning menas återvinning av värmen i den utgående luften. Värmeenergin i den luft som leds ur fastigheten eller bostaden tas till vara, vilket sänker uppvärmningskostnaderna betydligt. Det gäller speciellt i större fastigheter som våningshus och affärsfastigheter. Genom att utnyttja värmeåtervinning kan du sänka dina kostnader för energiförbrukning och samtidigt öka trivseln i bostaden tack vare den friska luften och den jämna innetemperaturen.

Med en maskinell ventilation avlägsnas, via toppventilatorn, en stor mängd värmeenergi som du redan betalat för en gång. Den inneluft som leds bort maskinellt är över 20 grader varm, vilket betyder att du med frånluften kör ut cirka 30–40 % av fastighetens totala uppvärmningsenergi.

Värmeåtervinning började uppmärksammas först på 2000-talet, men utvecklingen har gått snabbt och numera utnyttjar alla moderna fastigheter värmeåtervinning ur frånluften. I äldre fastigheter som höghus är det ovanligt med värmeåtervinning, men även i dem är det möjligt att ersätta den befintliga toppventilatorn med ett nytt system för att kunna återvinna värme. Tack vare värmeåtervinning kan frånluftens temperatur sänkas från minst 20 grader till cirka 3–5-grader, vilket i sin tur sänker förbrukningen av köpt energi med 30–40%. Effekten ur frånluften är dessutom helt oberoende av utetemperaturen.

Värmepumpar

Så återvinner du värme ur frånluft

  • För att kunna utvinna värme ur frånluften behöver du installera ett värmeåtervinningsaggregat som ersätter din befintliga frånluftsfläkt.
  • Aggregatet placeras i ett fläktrum eller på taket. Den varma luften leds genom aggregaten innan den transporteras vidare ut ur huset eller fastigheten.
  • I ett rörsystem inuti värmeåtervinningsaggregatet cirkulerar en vätska som samlar upp värmen ur frånluften, på samma sätt som kollektorslangen i en energibrunn samlar värmen från marken eller berget.
  • Via en rörledning leder uppsamlingsvätskan sedan värmeenergin vidare till ett tekniskt utrymme där den återvunna värmen överförs till en värmepump.
  • Värmepumpen transporterar den återvunna värmen vidare, vintertid till värmefördelningssystemet och sommartid till bruksvattensystemet. Det innebär att du inte alls behöver köpa lika mycket energi.
  • I ett våningshus installeras uppsamlingslinjen oftast, likt ett stuprörssystem för regnvatten, på ytterväggen där den smälter väl samman med husfasaden. Rörledningen kan också installeras i trapphuset.
  • Ett system för värmeåtervinning av frånluft är inte samma sak som en frånluftsvärmepump, trots att de fungerar enligt samma princip.

Var kan du utnyttja värmeåtervinning av frånluft?

Som tidigare påpekats minskar värmeåtervinning uppvärmningskostnaderna avsevärt, speciellt när det gäller större fastigheter. Det gör att detta system passar utmärkt i våningshus, affärs-, industri-, och kontorsfastigheter. Ända fram till 2000-talet byggdes våningshus i Finland med en maskinell ventilation, utan värmeåtervinning. Även i dessa fastigheter är det möjligt att installera ett system för värmeåtervinning i efterhand, men det ställer vissa krav på fastigheten. Den måste ha en maskinell frånluftsventilation, antingen med toppventilator eller med en skorsten dit frånluften från bostäderna koncentreras. samt ett vattenburet värmesystem för att kunna sprida den återvunna värmen.

Med värmeåtervinning av frånluft kan du alltså komplettera ditt nuvarande uppvärmningssystem, exempelvis fjärrvärme- eller bergvärmesystem. När det gäller fjärrvärme kan du kan till och med halvera din förbrukning av fjärrvärme genom att återvinna värmen ur frånluften. Ett återvinningssystem kräver lite elenergi eftersom systemet innehåller olika komponenter som förbrukar el. Elförbrukningen kommer därför att öka en aning, men i stället minskar förbrukningen av köpt energi med upp till 40% som tidigare nämnts. Systemet för värmeåtervinning gör att fastigheten åtminstone behåller sitt nuvarande värde. Troligen ökar fastighetens värde ytterligare tack vare investeringen ett system för värmeåtervinning.

Vad kostar värmeåtervinning av frånluft?

Kostnaderna för ett värmeåtervinningssystem varierar beroende på var det installeras. Kostnaderna för en specifik anläggning klarnar i samband med en kostnadskalkyl för projektet. Kostnaderna beror på antalet fastigheter och toppventilatorer samt naturligtvis på systemets storlek och totala effekt. Priset varierar från cirka 50 000 euro för mindre våningshus till cirka 200 000 euro för större våningshusbolag. I äldre fastigheter är det klokt att installera ett system för värmeåtervinning av frånluft i samband med annan renovering (rör- eller fasadrenovering), eftersom det i äldre fastigheter är mera utmanande att hitta lämpliga vägar för rörkanalerna samt att täta och isolera kanalerna. Dessa faktorer kan medföra att de uppskattade kostnaderna för installationen av värmeåtervinningssystemet stiger rejält.

Det är ändå värt att notera, att investeringen i medeltal betalar sig själv inom tio år. I olje- eller eluppvärmda hus kan återbetalningstiden vara ännu kortare. Inget slöseri med energi och uppvärmningen blir mer ekologisk. Dimensioneringen av anläggningen är viktig även när det gäller system för värmeåtervinning av frånluft. Med rätt dimension på anläggningen sparar du mest. Om anläggningen är underdimensionerad är investeringen visserligen mindre, men det resulterar i att en stor del av den tillgängliga värmen inte kan återvinnas eftersom anläggningen är för liten. Ifall anläggningen i stället blir för stor, blir också investeringen onödigt stor i förhållande till den möjliga värmeåtervinningen. Det här är orsaken till att det är mycket viktigt att vara noggrann redan från början i ett projekt för att spara energi. Om kostnadskalkylen räknas utgående från exakta siffror är sannolikheten större att den slutliga anläggningen också får rätt dimension.

.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”