Planeringspaket för bergvärme

Techeat erbjuder som de flesta andra en kostnadsfri kartläggning till större fastigheter, i den kostnadsfria kartläggningen ingår att vi kontrollerar vad det finns för förutsättningar på plats samt en effektdimensionering av anläggningen samt kostnads- och besparingskalkyler. Denna kostnadskalkyl baserar sig på den lösnings om Techeat anser är den optimala lösningen enligt fastighetens behov.

Planeringspaket

PlaneringspaketS ML
Kartläggning av förutsättningarXXX
Dimensionering av värmepumpseffektXXX
Kostnads och återbetalningskalkylerXXX
Kontroll av geoenergipotentialXXX
Livscykel simulering av energibrunnar (EED)XX
Tryckfallsberäkningar och ritning av borrplanXX
Kopplingsschema och uppställningsplaneringXX
Arbets- och funktions-beskrivningXX
El planeringXX
Konsultering och genomgång av materialXX
Termiskt Responstest
(TRT)
X

Dimensionering

Effektdimensioneringen som utförs här är endast dimensionering av värmepumpar samt schablondimensionering av mängden borrhål eftersom värmepumpsleverantörernas beräkningsprogram endast beaktar värmepumpens funktion samt mängden energi som den hämtar från berget. En schablondimensionering av energibrunnarna fungerar bra vid egnahemshus och mindre radhus där man har 1-3 energibrunnar, en schablondimensionering betyder att man då säger att man kommer att belasta energibrunnen med X mängd energi/meter och så gör man en bedömning om detta är realistiskt.

Beställ planeringspaket här!

Större anläggningar


Vid större anläggningar så börjar berggrundens geoenergipotential och invärtes påverkningar mellan borrhålen ha större betydelse och därför rekommenderar vi alltid att man utför livscykelanalyser på hur det planerade energiuttaget kommer att påverka berggrundens temperaturer på lång sikt och på så sätt så kan man försäkra sig om att anläggningens funktion bibehålls också i framtiden. Livscykelanalyser för berggrunden utförs ofta med ett simuleringsprogram som heter Earth Energy Design och kallas därför oftast för EED-simulering. Vid simuleringen kan man ställa in vilka gränsvärden man vill att berggrunden skall hållas inom under simuleringstiden. Oftast använder man sig av 25 års simuleringstid och en årsmedeltemperatur på 0 grader efter 25 år för att säkerställa att värmepumparna får tillräckligt med energi också om 25 år. EED-simuleringen tar bland annat i beaktande följande värden vid simuleringen, Berggrundens värmeledningsförmåga, orörd temperatur i berggrunden, Energi och effektbehov, verkningsgrad, energifältets utformning samt kollektor och energibrunnens dimensioner. Observera att om man gör en simulering av energibrunnarna med en värmepumpsanläggning med en årsverkningsgrad på tex 3.0 men väljer en värmepumpsanläggning som har en årsverkningsgrad på 3.5 så behöver man också borra mera metrar eftersom en värmepumpsanläggning med högre verkningsgrad hämtar mer energi från berget.


Ifall anläggningen är större än 300kW och ca 5000m borrning eller om man har ett relativt balanserat värme och kylbehov så är det rekommenderat att man utför ett termiskt responstest (TRT), eftersom enskilda faktorer börjar få en stor påverkan på hur energiuttaget påverkar berggrundens temperatur. De faktorer som man får reda på med ett TRT är berggrundens orörda temperatur, värmeledningsförmåga samt termiskt motstånd i energibrunnen, dessa värden kan man vid mindre anläggningar använda sig av befintliga data som är relativt korrekta men vid större anläggningar så behöver man använda sig av mera exakt data för att säkerställa tillräcklig energimängd från berggrunden.

More about Upphandling av bergvärme