Maalämpö lupa

Maalämpö ja rakennuslupa, mitä vaaditaan?

Nykyään energiakaivojen poraamiseen vaaditaan toimenpidelupa. Uudisrakennuksien kohdalla voi lupaa anoa samanaikaisesti rakennusluvan yhteydessä. Kerromme nyt lyhyesti, kuinka toimenpidelupaa voi anoa ja, mitä dokumentteja vaaditaan.

Nykyään useimmilla Suomen kunnilla on yhteinen sähköinen asiointipalvelu, lupapiste.fi, rakennetun ympäristön lupien hakemiseen. Sähköinen asiointipalvelu on erittäin helppokäyttöinen ja hakemusten täyttämiseen löytyy tarkat ohjeet. Mikäli kunta ei löydy Lupapiste -palvelusta tai mikäli toimenpidelupa halutaan anoa perinteisesti, voidaan näin ollen kääntyä suoraan kotikunnan rakennusvalvontaviranomaisen puoleen. Yhteystiedot löytyvät kunnan kotisivuilta.

Mitä vaaditaan, toimenpideluvan hakemiseen (porausluvan)?

Osa, toimenpidelupahakemukseen, liitettävistä dokumenteista ovat kuntakohtaisia, mutta seuraavat dokumentit ovat kuitenkin pakollisia kaikissa kunnissa.

Toimenpidelupahakemuslomake

Löytyy yleisenä tai kunnan omana versiona. Hakemuslomakkeeseen täytetään: Hakijan tiedot osoitteineen, mitä lupaa haetaan (energiakaivoporaus), vastaava suunnittelija / työnjohtaja.

Laillinen omistus- tai hallintaoikeustodistus

eli kauppakirja, vuokrasopimus tai lainhuutotodistus, josta käy ilmi luvanhakijan omistus- tai hallintaoikeus kyseessä olevaan kiinteistöön.

Hyväksytty kiinteistökartta

mittakaavassa 1:200 / 1:500, A4 / A3 kokoisena, saatavissa Maanmittauslaitoksesta tai kunnan kaavoitus- ja mittaustoimistosta.

Asemapiirros

jossa esitetään energiakaivon sijainti sekä syvyys, mittakaava 1:200/1:500 A3 kokoisena. Energiakaivojen sijainnin valinnassa tulee ottaa huomioon, että porauspaikalta on mahdollista johtaa siirtoputket lämpöpumpulle. Mikäli etäisyysvaatimukset täyttävää porauspaikkaa ei löydy, voidaan tämän vaadittavan etäisyyden saavuttamiseksi porata vinoreikä.

Seuraavat mitat ovat energiakaivon porareiän suositeltavat minimietäisyydet eri kohteisiin. Etäisyydet voivat vaihdella kunnittain.

  • Kiinteistönraja, 7,5 m
  • Katu tai tie 2,5 m
  • Rakennus, 3m
  • Viemärit, sähkö- ja vesijohdot 5m
  • Olemassa oleva vesikaivo, 30m
  • Energiakaivojen välinen etäisyys, 15m

Naapurien tiedottaminen

kaikilta rajanaapureilta tarvitaan aina kirjallinen hyväksyminen. Allekirjoituksia kerättäessä, tulee myös naapurit kadun toiselta puolelta ottaa huomioon. Naapureille tulee esittää asemapiirros, jossa energiakaivojen sijainti tulee esille.

Vastaava työnjohtaja

Jokaisen toimenpidelupahakemuksen kohdalla tulee vastaavan työnjohtajan olla kunnan rakennusvalvonnan hyväksymä. Seuraavan lomakkeen Techeat täyttää asiakkaiden puolesta.

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön sekä siihen liittyvät energiakaivon poraaminen ja lämmönkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan. Luvan myöntää kunnan rakennusvalvonta ja hinta vaihtelee paikkakunnasta riippuen. Esimerkiksi Helsingissä maalämmön toimenpidelupa maksaa n. 400 € ja Pohjanmaalla suunnilleen 150 €.

Uudisrakennusten kohdalla puolestaan liitetään rakennuslupahakemukseen maininta aikeesta asentaa maalämpö rakenteilla olevaan kiinteistöön. Mikäli päätös maalämpöjärjestelmän asentamisesta tehdään vasta, kun rakennuslupa on myönnetty, täytyy maalämmölle anoa toimenpidelupaa erikseen.

Ennen päätöstä viranomaiset varmistavat, ettei poraus vahingoita ympäristöä. Mikäli lupaa maalämmölle ei myönnetä, voi syynä olla maanalaiset rakennustyöt tai mahdollisuus pohjavesialueen vahingoittumiseen. Lisäksi syynä luvan eväämiselle voi olla toisen energiakaivon läheisyys.

Helsinki ja muut kaupungit vaativat, että kiinteistöviranomaisen suorittamien mittausten tulokset toimitetaan hakemuksen liitteenä. Muiden tarvittavien liitteiden kanssa kannattaa olla huolellinen, sillä muussa tapauksessa lupahakemus evätään ja hakemusprosessi täytyy aloittaa alusta.

Maalämpökaivo tai energiakaivo